نحوه نوشتن گزارش اقدام پژوهی به شرح زیر خواهد بود:
فهرست مطالب:
عنوان شماره صفحه
مقدمه
توصیف وضعیت موجود
گردآوری اطلاعات وشواهد ۱
تجزیه وتحلیل داده¬ها
انتخاب راه¬حل
اجرای راه¬حل
ارزیابی واعتباریابی وشواهد۲
نتیجه¬گیری وتصمیم نهایی
منابع
گزارشات ارجاع دانش¬آموز