پایه سوم

طرح درس چندپایه ریاضی دوم سوم مخصوص کلاس هایی است که به صورت چندپایه هستند. طرح درس چندپایه ریاضی دوم سوم طرح درس های  ابتدایی با موضوعات مشترک. طرح درس کلاس های چندپایه برای مدیریت زمان بهتر بر اساس مدل تدریس دست ورزی- تصویری و کلامی   طرح درس تلفیقی ریاضی کلاس ها... بیشتر بخوانید