ریاضی پایه ششم

پایه ششم ابتدایی از لحاظ مباحث ریاضی دارای دشواریهایی در یادگیری است با ارائه نمونه سوال ریاضی در مباحث اعداد اعشاری، کسرها ، جمع و تفریق اعداد اعشاری و تقسیم اعداد اعشاری می توان تا حدود ضعف دانش آموزان پایه ششم را در این درس به حداقل رساند.نمونه سوال ریاضی ششم به شرح زیر برای استفاده دانش آموزان و معلمان و اولیای گرامی در پایه ششم ارائه می شود.

از جمله مواردی که دانش آموزان پایه ششم در آن ضعف دارند الگویابی و حل مسئله است.

می بایست راههای حل مسئله از سوی آموزگار محترم به دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی آموزش داده شود از جمله این مباحث در حل مسئله استفاده از راهبرد حدس و آزمایش، رسم شکل، تبدیل مسئله به زیر مسئله در ریاضی ششم و سایر پایه های دوره ابتدایی است.

ریاضی ششم ابتدایی شاید در ابتدا برای دانش آموزان مشکل باشد اما رفته رفته با تکرار و تمرین و ممارست و آزمونهای مدادکاغذی آسان خواهدشد.

آزمون ریاضی۶ مهرماه            

azmone riyazi @questions (2)

azmone riyazi @questions (1)

azmone riyazi @questions (3)